Staatsbosbeheer Regio Oost te Almere stelt ons in de gelegenheid gebruik te maken van hun terrein. Hier zijn spelregels aan verbonden die door elke deelnemer wordt gerespecteerd.

  • Gebruiker is verplicht als een goed huisvader voor het behoud en onderhoud van het in gebruik gegeven object te zorgen.
  • Gebruiker is niet bevoegd de aard, bestemming, inrichting of gedaante van het in gebruik gegeven object geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer.
  • Staatsbosbeheer is te allen tijde bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot de naleving van de op gebruiker rustende verplichtingen welke naar het oordeel van Staatsbosbeheer geboden zijn. Gebruiker is gehouden deze aanwijzingen onverwijld op te volgen.
  • Bij einde van het gebruik dient gebruiker het in gebruik gegeven object ten genoegen van Staatsbosbeheer op te leveren en, voor zover Staatsbosbeheer dit verlangt, i de toestand waarin het zich bevond bij aanvang van het gebruik.
  • Honden zijn gedurende de trainingen alleen los op aanwijzing van de trainer. Voor het overige zijn zij altijd aangelijnd.
  • Het recreatief medegebruik van en door derden mag niet worden belemmerd.
  • Vrije doorgang op wegen en paden moet worden gegarandeerd.
  • Eventuele uitwerpselen dienen van de trainingslocaties te worden verwijderd.